יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית מידע להורים חדר מורים יצירת קשר
פירוט כללי המסגרת לתלמידים בחטיבת שז"ר בתחום הלימודי וההתנהגותי.

להורים ולתלמידים שלום רב!בית הספר הינו מרכז חינוכי, תרבותי ולימודי בו מתעצבות אמות מידה התנהגותיות ואמות מידה מוסריות. אנו מביאים לידיעתכם את כללי המסגרת לתלמידים לשנה"לתשע"ו הכוללים נהלים ואורחות חיים בתחום הלימודי, המשמעתי והחברתי.כללי מסגרת אלה יאפשרו לכל באי החטיבה שגרת חיים מכובדת ובטוחה.התחום הלימודי מטרת כללי המסגרת בתחום הלימודי היא לאפשר לבית הספר לקדם את התלמידים ולהביאם למיצוי יכולותיהם וכישוריהם. תכניות העבודה בתחומי הדעת השונים בבית הספר כפופות להנחיות משרד החינוך. תפקוד לימודי שוטף1. במהלך יום הלימודים, התלמיד ימלא את המטלות הלימודיות כנדרש בכל מקצוע על מנת להגיע להישגים נאותים (עבודות כיתה, עבודה בקבוצות, העתקה מהלוח, תיקון שיעורי בית, ביצוע ניסויים וכדומה). תפקוד לימודי לקוי יפגע בציון התלמיד במקצוע, ותוכנס הערה למשו"ב בהתאם.2. התלמיד יגיע לשיעור עם כל הציוד הנדרש ועם שיעורי הבית מוכנים.תלמיד שלא הכין שיעורי בית יודיע למורה בתחילת השיעור, וישלים את החסר עד לשיעור הבא.3. אי נוכחות בשיעור, מכל סיבה שהיא, אינה פוטרת את התלמיד מלהגיע עם שיעורי בית. אחריותו של התלמיד הנעדר להשלים את שיעורי הבית לשיעור הבא בעזרת המשו"ב, בעזרת חברים או בפנייה למורה עצמו. התעדכנות התלמיד בשיגרת היום1. שינויים במערכת השעות והודעות יפורסמו מדי בוקר על גבי מסך הפלזמה, המותקן בקומה הראשונה ליד האמפי הבית ספרי. אחריות התלמיד להתעדכן בשינויים הצפויים. כל שינוי אחר יימסר לתלמידים ע"י איש צוות בלבד.2. שיעור שבו מלמד מורה מחליף אינו שיעור חופשי. יש להישמע להוראות המורה ולהתנהג על פי נהלי ההתנהגות בבית הספר במהלכו. תהליך הערכההערכת התלמיד מתבססת על המרכיבים הבאים: הישגי התלמיד במבחנים, בחנים, עבודות עיוניות או מטלות ביצוע אחרות, הכנת שיעורי בית, תפקוד והשתתפות פעילה בשיעור. התעודההתעודה היא מסמך רשמי המשקף את הישגיו של התלמיד ואת תפקודו. התלמיד יקבל תעודה בסיום כל מחצית בשנה"ל. כל מורה יסביר לתלמידיו את מרכיבי הציון בתעודה. בעשרה ימים האחרונים של המחצית, המורה ימסור לכל תלמיד באופן אישי את הערכתו במחצית ואת ציונו בתעודה.ערעור על ציון בתעודה 1. התלמיד רשאי לערער על ציונו בתעודה. 2. תלמיד המערער על ציונו ימלא טופס ערעור הנמצא במזכירות וימסור אותו למחנך או באופן ישיר למורה.3. המורה יענה בכתב על הערעור. אם תשובת המורה אינה מספקת את התלמיד, יוגש הערעור לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית. פירוט דרכי ההערכההמבחןo המבחן, מטרתו לבדוק את ידיעותיו של התלמיד בנושאים שנלמדו במהלך תקופה מסוימת. o לוח מבחנים יפורסם באתר בית הספר וגם יחולק לתלמידים בתחילת כל מחצית, כדי שהתלמיד יוכל לתכנן את זמנו ולהגיע מוכן למבחן.o בלוח המבחנים מתפרסמים תאריכי המבחנים המתוכננים לכיתות השונות בכל מקצוע ומקצוע, וכן תאריכי מועדי ב' לכלל המבחנים כולל מועדי ב' שיערכו במקצוע חינוך גופני.o יש להקפיד על הבאת הציוד הנדרש לבחינה, כגון: תנ"ך מלא, מילון וכו'. במהלך הבחינה תלמיד לא יוכל להשתמש בציוד של תלמיד אחר.o במהלך המבחן לא תתאפשר יציאה מהכיתה, ולכן, לפני המבחן, יש להצטייד במים, טישו, כלי כתיבה ועזרים אחרים בהתאם למקצוע הבחינה.o מספר המבחנים לא יעלה על שלושה בשבוע.o שימו לב! מבחני מועד ב' ואנסינים באנגלית אינם נכללים במניין המבחנים השבועי. זכויות התלמיד1. דף מידע המפרט את הנושאים, את מבנה המבחן ואת הזמן, שיעמוד לרשות התלמיד, יפורסם באתר הבית ספרי לפחות שישה ימים לפני המועד בו ייערך המבחן.2. חומר חדש, הכולל פרק לימוד שלם, שיילמד בשיעור האחרון לפני המבחן, לא ייכלל בו.3. במהלך השבוע שלפני המבחן תינתן לתלמידים אפשרות לשאול שאלות הקשורות לחומר עליו ייבחנו. 4. התלמידים הזכאים יקבלו כרטיס עם ההתאמות מיועצת השכבה, וייבחנו במבחנים רק בהתאם להתאמות המצוינות בכרטיס. 5. התלמיד יקבל את המבחן הבדוק כשבועיים ממועד עריכתו, ובמקצועות עתירי מלל כשלושה שבועות ממועד עריכתו. המבחנים יוחזרו עם הערות/תיקונים. 6. ערעור על ציון מבחן, בוחן או הכתבה:o תלמיד זכאי לערער על ציוניו במבחן, בבוחן או בהכתבה על פי הנהלים שיפורטו בהמשך. o במקרה של ערעור, התלמיד יגיש למורה את השגותיו בכתב על גבי טופס ערעור הנמצא במזכירות, רק בשיעור שאחרי החזרת המבחן ולא יאוחר משלושה ימים.o המורה יחזיר את תשובתו בכתב. תשובת המורה תוגש לתלמיד כשבוע מיום הגשת הערעור. העתק של הערעור והתשובה יוכנסו לתיק התלמיד.o במקרים בהם הסבר המורה אינו מניח את דעתו של התלמיד, רשאי התלמיד להגיש את הערעור לרכז המקצוע ו/או לרכזת הפדגוגית. חובות התלמיד1. המבחן מחייב כל תלמיד. תלמיד הנעדר ממבחן, חייב להציג לרכזת הפדגוגית, מדלן כהן, טופס, המאשר את היעדרותו (חתום על ידי ההורים והמחנכת) ולקבל זכאות להיבחן במועד ב'. את הטופס יש להגיש תוך שבוע מיום ההיעדרות. את טופס אישור ההיעדרות ניתן להוריד מאתר בית הספר או לקחת מהמזכירות. 2. על התלמיד מוטלת האחריות להשלמת מכסת מבחני המחצית. מבחן חסר ירשם במשו"ב בציון 1 עד להיבחנותו של התלמיד במועד ב'. במידה ולא ייבחן, ישוקלל הציון 1 לקביעת הציון הסופי באותו מקצוע לתעודה.3. על התלמיד להיות מוכן לכתיבת המבחן עם תחילת השיעור. המבחן ייכתב בעט בלתי מחיק (תלמיד יאבד זכות לערעור על מבחן, אם המבחן ייכתב בעט מחיק או עיפרון).4. התלמיד נדרש לגלות אחריות ומשמעת עצמית ולשמור על טוהר המידות בזמן המבחן. אי עמידה בנוהלי מבחן תגרום לפסילתו וכן תשלול את הזכאות למועד ב' או לתיקון מבחן.5. עם תום המבחן, התלמיד ימסור את טופס הבחינה עליו רשום שמו, גם אם לא כתב דבר. התלמיד יישאר בכיתה עד לשחרורו בתום השיעור. 6. תוצאות המבחנים והבחנים יפורסמו במשו"ב. מבחן מועד ב' - שכבות ז'-ח'-ט' 1. מועדי ב' ייערכו לקראת סוף מחצית, המועדים יפורסמו בלוח המבחנים. בסוף כל מחצית יתקיימו מבחני מועדי ב' ביומיים רצופים. ביום הראשון ייבחנו כל התלמידים שלהם יש מבחן אחד או אחד מתוך שניים. ביום השני ייבחנו התלמידים במבחן מועד ב' השני. מבחן מועד ב' במתמטיקה יתקיים רק ביום השני של מועדי ב'.2. כל תלמיד שנמצא זכאי להיבחן במועד ב', צריך להירשם באתר הבית ספרי על מנת שיישמר לו עותק מבחן רשום על שמו. ללא הרשמה באתר – לא יישמר טופס לתלמיד. 3. מקום המבחן ומועדו יפורסמו ע"ג לוח השינויים.4. מבחן מועד ב' יהיה על אותם הנושאים כמו המבחן שנערך במועד א', למעט מתמטיקה ואנגלית שבהם יתכן ויתווסף חומר חדש, בהתאם להספק החומר עד למועד הבחינה. 5. מתכונת/מבנה המבחן אינה/אינו בהכרח זהה למבחן של מועד א'. זכאות למבחן מועד ב' עקב היעדרות מוצדקת - שכבות ז',ח' וט' o מבחן מועד ב' הוא מבחן שנועד לתלמידים שנעדרו מסיבות מוצדקות ממבחן מועד א'. o במקצוע האנגלית בכל השכבות, לא יינתן מועד ב' לשיפור ציון או תיקון מבחן בהבנת הנקרא unseen. מועד ב' ל -unseen יינתן רק לתלמידים שנעדרו ממנו במועד א' מסיבה מוצדקת.o באחריות התלמיד לעקוב אחרי מועד ב' של המבחן ומיקומו. לא יינתן מועד נוסף. o תלמיד אשר ייעדר מעבר למספר סביר של מבחנים הנערכים במועד א', ייקרא לשיחה ותיבדק זכאותו לגשת למבחנים במועד ב'.תלמידי שכבות ז' ו ח' לא ייגשו למועד ב' לשיפור ציון, אלא תינתן להם האפשרות להגיש תיקון מבחן על מנת לשפר את ציון מועד א', וזאת בתנאי שהציון שקיבלו במועד א' הוא מתחת ל – 55 ובכפוף לתלמידאות טובה.· תלמיד שקיבל במועד א' עד ציון 49, יוכל באמצעות תיקון המבחן שיגיש להגיע לציון שבין 50-55 ( בהתאם לרמת התיקון ).· תלמיד שקבל במועד א' ציון שבין 50-54 יוכל באמצעות תיקון המבחן שיגיש להגיע לציון שבין 55 - 60 (בהתאם לרמת התיקון ).מה כולל תיקון מבחן?o תיקון המבחן כולל את העתקת כל חלקי המבחן בכתב יד – אין אפשרות בחירה ( גם אם הייתה כזו במבחן המקורי). על מנת לקבל את מלוא הנקודות בתיקון, התשובות חייבות להיות מלאות ומנומקות. o תיקון המבחן יוגש בעט בכתב ידו של התלמיד.o המבחן המקורי חייב להיות מוגש בצירוף תיקון המבחן.o תיקון המבחן יוגש למורה עד שבוע מקבלתו ולא יאוחר מתאריך מועדי ב' של אותה מחצית. למען הסר ספק, יום פרסום הציון במשו"ב אינו נחשב כיום חלוקת המבחן לתלמידים.o בתיקון מבחן של שאלון רב ברירתי (אמריקאי) ינמק התלמיד את תשובותיו. ללא נימוק בחירת התשובה, לא ינתנו נקודות לאותו סעיף. אופן הרישום למועד ב' לשכבה ז' ו ח': לתלמידים שנעדרו ממועד א':הרשמה למועד ב' תתבצע באתר הבית ספרי עם שם משתמש וסיסמא, ולכן תלמידים שאין ברשותם סיסמא, חייבים לברר אותה בהקדם דרך המחנכת או במזכירות. משנת הלימודים הקרובה, הסיסמא לאתר הבית ספרי ולמשו"ב היא אותה סיסמא ולכןיש לוודא אותה בהקדם (גם לצורך בירור שיעורי בית במשו"ב וגם לצורך רישום למועד ב'). o תלמידים שנעדרו ממועד א' חייבים להביא טופס, המאשר את היעדרותם מהמבחן, לרכזת הפדגוגית עד שבוע ימים מיום ההיעדרות (הטופס חייב להיות חתום על ידי הורים ועל ידי מחנכת). טופס זה נמצא באתר בית הספר וגם במזכירות בית הספר. תלמיד, שנעדר רק ממבחן אחד מסיבה מוצדקת, יוכל להירשם באתר הבית ספרי ולהיבחן רק בתאריך הראשון של מועדי ב' (ביום הראשון מתוך היומיים הרצופים). לתלמידים שקיבלו מתחת ל-55 ומעוניינים לשפר ציון:תינתן האפשרות לתיקון מבחן באישורו של המורה. המורה ירשום על גבי טופס המבחן הערה לגבי זכאותו או אי זכאותו של התלמיד להגיש תיקון מבחן, וזאת בכפוף לתלמידאות טובה. זכאות למבחן מועד ב' לתלמידי שכבה ט' o בסוף כל מחצית יתקיימו מבחנים של מועדי ב' ביומיים רצופים. ביום הראשון ייבחנו כל התלמידים שנעדרו היעדרות מוצדקת ממבחן אחד. ביום השני ייבחנו התלמידים במבחן מועד ב' של המבחן השני ממנו נעדרו היעדרות מוצדקת. מבחן מועד ב' במתמטיקה יתקיים רק ביום השני של מועדי ב'. o תלמידי כיתה ט' שנכשלו במועד א' וציונם במבחן במועד א' הינו 54 ומטה, יקבלו אישור מהמורה לגשת למועד ב' בתנאי שעבדו כנדרש ובאופן עקבי וביצעו את המטלות לקראת המבחן החוזר כנדרש ע"י המורה המלמד (דפי חזרה, תיקון מבחן, השלמת חומר). המורה יציין על גבי מבחן מועד א' של התלמיד שנכשל את זכאותו לגשת למועד ב'. אופן הרישום למועד ב' לתלמידי כיתה ט':o תלמידים שנעדרו ממועד א' חייבים להביא טופס ,המאשר את היעדרותם מהמבחן, לרכזת הפדגוגית עד שבוע ימים מיום ההיעדרות (הטופס חייב להיות חתום על ידי הורים ועל ידי מחנכת). טופס זה נמצא באתר בית הספר וגם במזכירות בית הספר. o הרשמה למועד ב' תתבצע באתר הבית ספרי עם שם משתמש וסיסמא ולכן, תלמידים שאין ברשותם סיסמא, חייבים לברר אותה בהקדם דרך המחנכת או במזכירות. משנת הלימודים הקרובה, הסיסמא לאתר הבית ספרי ולמשו"ב היא אותה סיסמא ולכן יש לוודא אותה בהקדם (גם לצורך בירור שיעורי בית במשו"ב וגם לצורך רישום למועד ב').o תלמידים שקיבלו מתחת ל – 54 ומעוניינים לשפר ציון חייבים להירשם דרך האתר הבית ספרי ולקבל את אישור המורה. המורה יאשר את זכאותו של התלמיד לגשת למועד ב' על גבי טופס הבחינה של מועד א'. הציון הסופי של המבחן יורכב מ 20% מציון מועד א' ו 80% ממועד ב'. o תלמיד שעליו להיבחן במועד ב' רק במקצוע אחד, יוכל להירשם באתר הבית ספרי ולהיבחן רק בתאריך הראשון של מועדי ב'. ערעור על זכאותאם התלמיד והמורה לא הגיעו להסכמה לגבי זכאותו לגשת למבחן מועד ב' או זכאות התלמיד לשיפור ציון, רשאי התלמיד לערער בכתב. הערעור יוגש למחנכת או ליועצת, אשר יפנו את הבקשה לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית. בוחןהבוחן הוא מבדק ללא הודעה מראש ,שמטרתו לבדוק את ידיעותיו של התלמיד בנושאים שנלמדו בשניים עד שלושה שיעורים אחרונים ואת הכנת שיעורי הבית. 1. הבוחן הוא מבדק קצר. 2. אין הגבלות למספר הבחנים בשבוע.3. לבוחן אין מועד ב' לשיפור ציון.4. תלמיד, שנעדר מבוחן, חייב לתאם את מועד ההיבחנות עם המורה המקצועי. הכתבההכתבה היא מבדק על אוצר מילים בשפות זרות. על מועד ההכתבה תינתן הודעה מראש. תאריך ההכתבה יותאם ללוח המבחנים, כך שלא תהיה הכתבה ביום של מבחן. עבודות שנתיותעבודה שנתית היא עבודה בהיקף רחב, הניתנת אחת לשנה במקצוע מסוים או בנושא כללי. עם מתן העבודה יגדיר המורה את מבנה העבודה, את דרישותיו, את לוח הזמנים ואת התבחינים להערכת העבודה (מחוון). משימות ביצועמשימות ביצוע הן עבודות בהיקף מצומצם מסוגים שונים: רפרטים, עבודות סיכום, דפי עבודה, משחקים, הרצאות, פוסטר וכדומה.התחום ההתנהגותי כללי ההתנהגות הינם אמצעי להשגת המטרות החינוכיות. הקווים האדומים של חטיבת שז"רחוקים אלה נועדו להבטיח לכולנו שהות נעימה ואקלים מיטבי, כדי לאפשר למידה משמעותית והתפתחות אישית וחברתית, והם מחייבים את כל באי בית הספר.1. אלימות מכל סוג שהוא פיזית או מילולית, אסורה בתכלית האיסור – מדיניות בית הספר: אפס סובלנות לאלימות.2. יש להקפיד על התנהלות מכובדת בכל קבוצות הדיון און ליין ובכל הרשתות החברתיות: יש להקפיד שההודעות תכתבנה בלשון מנומסת, בלי קללות או עלבונות, בלי איומים, השמצות או ביטויים לא נאותים. אין לצלם ולהפיץ תמונות ללא רשות של האדם המצולם, ברשתות חברתיות ובכל אפליקציה סלולרית להעברת מסרים מידיים.3. אין לפגוע בגופו ובכבודו של אדם אחר מתוך כוונה או כחלק ממשחק, או מתוך חוסר שיקול דעת ו/או רשלנות.4. התנהגות, הנושאת עימה אופי מיני, אסורה בתכלית האיסור, ועל כן חל איסור מוחלט על: התייחסות מבזה או משפילה לאדם ביחס למינו או מיניותו, סחיטה הנושאת אופי מיני, מעשים מגונים, פרסום תמונה או טקסט בעלי אופי מיני. 5. איומים וסחיטות, באופן ישיר או באמצעות גורם שלישי, אסורים בתכלית האיסור.6. גניבה, פגיעה או השחתה, ברכוש ציבורי או פרטי, אסורים בתכלית האיסור.7. עישון ושתיית אלכוהול אסורים בתכלית האיסור בין כותלי בית הספר ובכל פעילות בית ספרית.האכיפה ומדרג התגובה על אי עמידה בכללי התקנון ונהליו יהיו בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל ע"ה, 8, ב'.ברחבי בית הספר מותקנות מצלמות, שמטרתן להיות חלק ממערך שמגן על ביטחון התלמידים. נהלי התנהגות בשיעורעל מנת להבטיח אווירה לימודית נאותה, על התלמיד להקפיד על הנהלים הבאים:1. עם תחילת השיעור יישב התלמיד במקומו הקבוע עם הציוד הדרוש לשיעור.2. לאחר הצלצול אין להמתין למורה מחוץ לכיתה.3. אין להפריע במהלך השיעור.4. אין ללעוס מסטיק במהלך השיעור.5. אין לאכול במהלך השיעור. מותרת שתיית מים בלבד.6. תלמיד שברשותו טלפון נייד יוודא שהמכשיר כבוי ונמצא בתיקו במהלך השיעור. אם הוראה זו לא תבוצע, המכשיר יילקח עד תום יום הלימודים. 7. חלה חובה להשתתף בשיעורי חינוך גופני בתלבושת מלאה. אין לענוד בשיעור זה תכשיטים המהווים סכנה בטיחותית (בהמשך תינתן הרחבה לגבי תלבושת בשיעורי חנ"ג).איחורים איחורים מפריעים למהלך התקין של השיעור וקוטעים את רצף הלמידה, על כן ביה"ס רואה חשיבות רבה בהגעת התלמיד בזמן לכל השיעורים על פי מערכת השעות.1. תלמיד המאחר לבית הספר ואין ברשותו אישור המצדיק את איחורו - תירשם הערה במשו"ב.2. ריבוי איחורים יפגע בציון בהתנהגות. היעדרויותאנו מייחסים חשיבות רבה לנוכחות סדירה בפעילות הבית ספרית (שיעורים, סיורים לימודיים, טיולים, פעילויות חברתיות ותרבותיות). ההיעדרות פוגעת ברצף הלמידה ובהתקדמות של הפרט ושל הקבוצה כולה.בתעודה יהיה דיווח נפרד להיעדרויות מוצדקות ולהיעדרויות לא מוצדקות. היעדרויות שתחשבנה מוצדקות:1. ביקור אצל רופא או בדיקה רפואית.2. מחלה – היעדרות של עד חמישה ימים רצופים – אישור מההורים או מרופא. היעדרות מעל חמישה ימים רצופים – אישור רפואי בלבד. 3. אשפוז.4. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד – פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).5. אירוע משפחתי מדרגה ראשונה.6. היעדרות בגין פעילות בית – ספרית, כגון פעילות של מש"צים, מועצת תלמידים, מנחים עמיתים, הכנה לטקסים, ייצוג ביה"ס, לימוד בתכנית יש"י וכו'.טופס הצדקת היעדרות תלמידים, שנעדרו משיעורים עקב פעילות בית ספרית, נדרשים למלא טופס "הצדקת היעדרות", הנמצא במזכירות בית הספר, ולמוסרו בסוף אותו השבוע למחנכת הכיתה. הערות חשובות:o על פי הוראות מנכ"ל משרד החינוך, היעדרות תלמיד בשל חופשה בארץ או בחו"ל, מכל סיבה שהיא, אינה היעדרות מוצדקת, לכן היעדרות כזו תיחשב בלתי מוצדקת. אין הנהלת בית הספר מאשרת נסיעות לחו"ל או חופשות בארץ על חשבון ימי לימודים. זאת בהתאם לחוזרי מנכ"ל מב/8סעיף 271, מג/1סעיף 9, מד/9 סעיף 260. במקרים מיוחדים – ניתן לפנות לרכזת השכבה, למנהל ביה"ס ולמפקחת ביה"ס (על פי הסדר הזה), אך בכל מקרה אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר.o היעדרות של תלמיד מביה"ס מחייבת אישור מההורים מראש או בדיעבד. באחריות התלמיד להשלים את החומר שהחסיר.o אישורים על היעדרויות יש למסור לא יאוחר משבוע לאחר שובו של התלמיד לבית הספר. לאחר מכן לא יתקבל אישור.o השתתפות תלמידים בכל הפעילויות הנערכות בבית הספר ומחוצה לו, ובכלל זה: טיולים, סיורים, פעילות חברתית – תרבותית וכו' הינה חובה!! הופעה ותלבושתכללי ההופעה והלבוש לא נועדו לקבוע אחידות מוסדית ובוודאי שאין בהם בכדי לדכא את חירות הפרט בכל הקשור לטעמו האישי של התלמיד. כללים אלה נועדו למנוע את זילות המוסד הבית ספרי ונגזרים מהחובה לכבד את רגשות הכלל וזאת בלבד. 1. השהות בתחומי בית הספר הינה בלבוש הולם, נקי ושאינו חושפני (אין לגזור שוליים או שרוולים מחולצת ביה"ס ואין להגיע עם מכנסיים עם קרעים).2. יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה.3. התלבושת כוללת:o בקיץ - חולצה הנושאת את סמל ביה"ס. מכנסיים – מכנסיים קצרים המגיעים עד הברך, הן לבנים והן לבנות.o בחורף – סווטשירט הנושא את סמל ביה"ס (אין לשבת בשיעורים במעילים, כפפות, כובעים וכו').o בימי זיכרון - יש להגיע בחולצה לבנה הנושאת את סמל ביה"ס.4. יש להגיע לבית הספר בנעלים בטיחותיות. חל איסור להגיע לבית הספר בנעליים בעלות עקבים גבוהים במיוחד או בנעליים ללא אחיזת קרסול.5. אין להופיע בתחומי בית הספר ובמהלך הפעילויות מטעמו מאופרים באיפור כבד וצעקני, ואין לענוד תכשיטים גדולים.6. חל איסור על חבישת כובעים באופן המסתיר את פני חובשם.7. אין להגיע לבית הספר כשהשיער צבוע שלא באחד מצבעי השיער הטבעיים.8. שיעורי חנ"ג – תלבושתבקיץ – חולצת בי"ס, מכנסי ספורט קצרים המגיעים עד הברך, ללא רוכסן או/ו כפתור, נעלי ספורט תקניות וגרביים. בחורף – חשוב לדאוג לחולצת בי"ס קצרה מתחת לסווטשירט של ביה"ס.רק בשיעורי חנ"ג תינתן האפשרות להתאמן עם מכנס קצר, אין להסתובב במכנס קצר לפני שיעור חנ"ג או אחריו. אי שמירה על כללי ההופעה והתלבושת תגרור אחריה נקיטת אמצעי משמעת והורדת ציון בהתנהגות (תלמידים, אשר יגיעו לביה"ס ללא תלבושת אחידה, לא יוכלו להיכנס לכיתה ולהשתתף בפעילויות השונות של ביה"ס). נהלי התנהגות מיוחדיםספריית בית הספר - בספרייה ספרי עיון וקריאה. השאלת הספרים תיעשה בפיקוח הספרנית ובאישורה. ספריית בית הספר תהיה פתוחה בימים א' - ה' בשעות 15:30 - 08:30 . על מנת להשאיל ספר ספריה, על כל תלמיד להשאיר צ'ק ביטחון על סך 100 ₪ אצל סימה, ספרנית בית הספר (תלמידי ח' וט' שכבר נתנו צ'ק ביטחון, פטורים מלתת אותו שוב). צ'ק הביטחון יוחזר לתלמיד בסוף כיתה ט'.יש להניח את התיקים בכניסה לספרייה ולשמור על שקט מוחלט. אין להכניס פריטי מזון ומשקה לספרייה.תלמיד המאבד ספר מן הספרייה יחויב בתשלום.מעבדות מדע וטכנולוגיה - הכניסה למעבדה מותרת אך ורק באישור המורה המלמד. יש להקפיד על כללי בטיחות ועל שימוש בציוד ובחומרים לפי הנחיות המורה. בתום השיעור יש להחזיר את הציוד למקומו.מעבדת מחשבים - הכניסה למעבדה מותרת אך ורק באישור המורה המלמד או לבורנט המחשבים. אין להכניס למעבדות פריטי מזון ומשקה. הפעלת המחשבים תעשה באישור המורה/לבורנט מחשבים ולפי הכללים המקובלים. לאחר בדיקת שלמות הציוד במעבדה, ישוחררו התלמידים.אולם ספורט - הכניסה לאולם הספורט היא באישור המורים לחינוך גופני ובפיקוחם. אין לקחת או להשתמש בציוד ללא אישור המורה. אין להכניס פרטי מזון ומשקה לאולם.מזנון - הקנייה במזנון התלמידים מותרת בהפסקות הבאות: 10:30 - 10:10 12:15 - 12:05 על התלמיד להתנהג בצורה תרבותית ומנומסת בזמן ההמתנה בתור למזנון.את הפסולת יש להשליך לפחים המצויים במקום.חל איסור לקנות במזנון במהלך השיעורים.שירותים - השירותים מיועדים לרווחת התלמידים. אנא שימרו על ניקיונם ועל שלמות הציוד בהם.בטחון ובטיחות:1. אין לשחק בכדור בתוך מבנה ביה"ס.2. אין להתנדנד על הכיסאות.3. אין להגיע באופניים או בקורקינט לפעילות חוץ בית ספרית.4. אין ביה"ס אחראי על הנזק שייגרם לאופניים/לאופניים חשמליים /לקורקינט או לאובדנם.